प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
कर्णालीमा अर्गानिक कृषि एक परिचय ०७७/०७८ 10/06/2020 - 10:49
अर्गानिक कृषि वुलेटिन ०७६/०७७ अर्गानिक कृषि वुलेटिन.pdf 10/05/2020 - 10:26
आ.ब. ०७७/०७८ को बजेट तथा कृषि विकास कार्यक्रम ०७६/०७७ Final Book Setting.pdf 09/24/2020 - 14:11
कर्णाली अर्गानिक कृषि विशेषाङ्क ०७७/०७८ Organic Krishi book.pdf 08/06/2020 - 14:12
वार्षिक प्रगति पुस्तिका - २०७५/७६ ०७५/०७६ Karnali-Annual-Progress-Book.pdf 12/04/2019 - 10:34
वार्षिक बजर्वेट तथा कृषि विकास कार्यक्रम - २०७७/०७८ ०७७/०७८ Final Book Setting_0.pdf 12/03/2019 - 17:13
किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम कार्यविधि,2075 ०७५/०७६ किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 02/18/2019 - 13:08
पशु बधशाला तथा बधस्थल कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ पशु बधशाला र बधस्थल.pdf 02/04/2019 - 15:37
हाईटेक नर्सरी कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ Hitech nursery कार्यविधि २०७५.pdf 02/04/2019 - 15:31
व्यावसायिक फलफूल प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ व्या. फलफुल प्रवर्द्धन .pdf 02/04/2019 - 15:13
लागत साझेदारीमा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ०७५/०७६ लागत साझेदारी परिमार्जित २०७५।०८।५.pdf 02/04/2019 - 15:07
सहकारी नमुना गााँउ कार्यविधि ०७५/०७६ सहकारी नमुना गाउ .pdf 02/04/2019 - 15:03
लागत सहभागितामा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ लागत सहभागितामा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:34
कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कृषि हाट बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:13
अर्गानिक मोडेले कृषि कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ अर्गानिक मोडल कृषि .pdf 12/15/2018 - 11:09
कृषिजन्य प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ प्रशोधन केन्द्र निर्माण.pdf 12/15/2018 - 11:08
ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविध, २०७५ ०७५/०७६ ग्रामिण कृषि सडक निर्माण .pdf 12/15/2018 - 11:07
कृषि सिँचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कृषि सिचाई कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:04
कृषि पकेट क्षेत्र सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कृषि पकेट क्षेत्र सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:01