जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा । ०७५/०७६ 05/29/2019 - 15:24
किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम कार्यविधि,2075 ०७५/०७६ किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 02/18/2019 - 13:08
एक वडा एक कृषि/ पशुसेवा प्राविधिकको परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।।। ०७५/०७६ 12/21/2018 - 13:28
सूची सार्वजनिक गरिएको सूचना ०७५/०७६ सूची सार्वजनिक गरिएको08.19.pdf 12/05/2018 - 14:42
एक वडा एक कृषि/पशुसेवा प्राविधिक पदको दरखास्त फाराम ०७५/०७६ एक वडा एक कृषि प्राविधिकको लागि दरखास्त फाराम.pdf 12/04/2018 - 16:56
एक वडा एक कृषि/पशुसेवा प्राविधिक पदको सेवा करार सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ एक वडा एक कृषि प्राविधिकको लागि सुचना.pdf 12/04/2018 - 16:52
परामर्श सेवाको आशय पत्र माग सम्बन्धिको सुचना ०७५/०७६ 11/18/2018 - 11:45
सेवा करारमा सिभिल ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियर आवश्यकता सम्बन्धीको सुचना ०७५/०७६ 11/18/2018 - 11:34
भाद्र महिनामा भएको खर्चको फाँटवारी ०७५/०७६ भाद्र महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf 09/17/2018 - 17:00
सुचना ०७५/०७६ 07/27/2018 - 15:24
सुचना ०७४/०७५ 07/19/2018 - 13:37