जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ 2siphari.pdf 02/17/2020 - 20:04
सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ 2siphari.pdf 02/17/2020 - 20:04
संक्षिप्त सुची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ sarta-list-skt.pdf 02/10/2020 - 17:50
संक्षिप्त सुची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ sarta-list-skt.pdf 02/10/2020 - 17:50
निशुल्क स्टल उपलब्ध गराइने सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ fm suchana skt.pdf 02/04/2020 - 16:50
निशुल्क स्टल उपलब्ध गराइने सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ fm suchana skt.pdf 02/04/2020 - 16:50
दरखास्त स्वीकृत गरिएको सूचना ०७६/०७७ molmac सूचना.pdf 02/04/2020 - 10:52
दरखास्त स्वीकृत गरिएको सूचना ०७६/०७७ molmac सूचना.pdf 02/04/2020 - 10:52
सोधपत्र अनुसन्धान सहयोग (ResearchThesis Grant) सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ०७६/०७७ अर्गानिक अनुसन्धान.pdf 02/02/2020 - 12:31
सोधपत्र अनुसन्धान सहयोग (ResearchThesis Grant) सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ०७६/०७७ अर्गानिक अनुसन्धान.pdf 02/02/2020 - 12:31
अर्गानिक कृषि विज्ञ, अर्गानिक कृषि प्रमाणीकरण, रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण संलग्न संघसंस्था/उद्यमी/फार्म/कम्पनी सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सुचिकृत अर्गानिक कृषि विज्ञ, ब्यापारी.pdf 02/02/2020 - 12:30
अर्गानिक कृषि विज्ञ, अर्गानिक कृषि प्रमाणीकरण, रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण संलग्न संघसंस्था/उद्यमी/फार्म/कम्पनी सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सुचिकृत अर्गानिक कृषि विज्ञ, ब्यापारी.pdf 02/02/2020 - 12:30
अर्गानिक एकीकृत कृषि मोडेल फार्म प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७६/०७७ अर्गानिक कृषि मोडेल.pdf 02/02/2020 - 12:11
अर्गानिक एकीकृत कृषि मोडेल फार्म प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७६/०७७ अर्गानिक कृषि मोडेल.pdf 02/02/2020 - 12:11
सेवा करार सम्बन्धमा दर्ता नम्बर कायम गरिएको सुचना ०७६/०७७ Application - 07601302020.pdf 01/30/2020 - 17:54
सेवा करार सम्बन्धमा दर्ता नम्बर कायम गरिएको सुचना ०७६/०७७ Application - 07601302020.pdf 01/30/2020 - 17:54
सेवा करार लिने सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ सेवा करार लिने सम्बन्धि सूचना २ (1).pdf , सेवा करार लिने सम्बन्धि सूचना २ (2).pdf , दरखास्त फारम.pdf 01/11/2020 - 16:55
रेडियाे कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लागी सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना ०७६/०७७ सुचना_1.pdf , रेडियो कार्यक्रम प्रस्तावना_0.pdf 12/12/2019 - 16:30
कृषि ब्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ कर्षि ब्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना_0.pdf 12/05/2019 - 10:13
चक्लाबन्दी खेतीका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना ०७६/०७७ चक्लाबन्दी सूचना.pdf 11/24/2019 - 11:56
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा । ०७५/०७६ 05/29/2019 - 15:24
किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम कार्यविधि,2075 ०७५/०७६ किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 02/18/2019 - 13:08
एक वडा एक कृषि/ पशुसेवा प्राविधिकको परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।।। ०७५/०७६ 12/21/2018 - 13:28
सूची सार्वजनिक गरिएको सूचना ०७५/०७६ सूची सार्वजनिक गरिएको08.19.pdf 12/05/2018 - 14:42
एक वडा एक कृषि/पशुसेवा प्राविधिक पदको दरखास्त फाराम ०७५/०७६ एक वडा एक कृषि प्राविधिकको लागि दरखास्त फाराम.pdf 12/04/2018 - 16:56
एक वडा एक कृषि/पशुसेवा प्राविधिक पदको सेवा करार सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ एक वडा एक कृषि प्राविधिकको लागि सुचना.pdf 12/04/2018 - 16:52
परामर्श सेवाको आशय पत्र माग सम्बन्धिको सुचना ०७५/०७६ 11/18/2018 - 11:45
सेवा करारमा सिभिल ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियर आवश्यकता सम्बन्धीको सुचना ०७५/०७६ 11/18/2018 - 11:34
भाद्र महिनामा भएको खर्चको फाँटवारी ०७५/०७६ भाद्र महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf 09/17/2018 - 17:00
सुचना ०७५/०७६ 07/27/2018 - 15:24
सुचना ०७४/०७५ 07/19/2018 - 13:37