मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक बिच व्यवसायिक कृषकहरुलाई व्याजअनुदान सम्बन्धी सम्झोता पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न