एक वडा एक कृषि/ पशुसेवा प्राविधिकको परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।।।