मन्त्रालयका कामहरु

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन)  नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालयका कामहरु

१. कृषि, पशु विकाश तथा खाद्य पोषण सम्बन्धि प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन 

२. कृषि तथा पशुपन्छीजन्य रोग किरा एवम् महामारी नियन्त्रण

३. कृषि औद्योगिकिकरण र पशुपन्छी उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धन 

४. कृषि तथा पशु यान्त्रिकिकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार 

५. कृषि तथा पशुरोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन 

६. कृषिउपज, कृषिजन्य वस्तु, पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री तथा वीउवीजन एवम् नश्ल सम्बन्धी सेवा र प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण, सम्बद्धता निर्धारण, स्तरीयकरण, प्रमाणीकरण र नियमन 

७. प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर 

८. कृषि तथा पशुपन्छी एवं खाद्य प्रविधि सम्बन्धि अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विकास तथा प्रवर्द्धन, तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण 

९. कृषि मल, वीउ र विषादी आपूर्ति व्यवस्था र नियमन 

१०. कृषि प्रसार, कृषक तालिम तथा क्षमता विकास र सशक्तिकरण 

११. कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन 

१२. कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धि नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन 

१३. कृषि बजार, पूर्वाधार र कृषि फार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार र सञ्चालन 

१४. राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नविकरण, खारेजी र नियमन 

१५. सामुहिक खेती तथा कृषि करार खेतिको कार्यान्वयन र प्रवर्द्धन  

१६. चरन तथा खर्क सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन 

१७. कृषिजन्य र पशुपन्छीजन्य औषधि, विषादी र सूक्ष्म पोषणतत्वयुक्त वस्तुको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा उत्पादन र बिक्री वितरणको अनुमति, अनुगमन र नियमन 

१८. भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भू-उपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन 

१९. निजी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन 

२०. जग्गादर्ता, रजिष्ट्रेशन, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, दाखिल खारेज, स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन 

२१. संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने नक्सा, भौगोलिक सूचना र अभिलेख तथा प्रदेशभित्रको नापनक्सा र अभिलेखको व्यवस्थापन 

२२. नाप नक्साका नियन्त्रण विन्दुहरुको सञ्जाल स्थापना 

२३. क्रमबद्द कित्ता नापी र भूमि लगत सम्बन्धि मापदण्ड र कार्यान्वयन 

२४. भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा चरवा आदि वर्गको बसोबास, जीविकोपार्जन र पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन 

२५.  सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड  तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन 

२६. सुरक्षित बसोवास र जग्गा एकिकरण सम्बन्धी तीति कार्यान्वयन 

२७. गुठी तथा गुठीजग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा गुठी तथा गुठीजग्गाको संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र संघिय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय 

२८. गरिवी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अध्ययन, अनु्सन्धान, सर्भेक्षण, सूचना संकलन, गरिब परिवार पहिचान, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण

२९. सहकारी संस्था, सहकारी संघ सहकारी बैंक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, सञ्चालन अनुमति, नियमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान 

३०. सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी प्रादेशिक मापदण्ड निर्धारण र नियमन 

३१. सहकारी सम्बन्धमा संघिय, अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका संघ, संस्थासँग समन्वय र सहकार्य 

३२. सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन