प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण शुल्कमा सहुलियतको लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्ब्धी सूचना