मन्त्रालयको आ.व.२०७५/०७६ को प्रथम चौमासिक प्रगती समीक्षा गोष्ठीको समुद्घाटन गर्नुहुँदै मा.मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीज्यू