अभिलेख

सि.नं. शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
1 कृषि ब्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ जानकारी कर्षि ब्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना_0.pdf 12/05/2019 - 10:13
2 कृषि सडक, सिंचाई मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि कृषि सडक, सिंचाई मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७६.pdf 12/04/2019 - 17:07
3 प्राविधिक विद्यालयमा अर्गानिक कृषि,पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि प्राविधिक विद्यालयमा अर्गानिक कृषि,पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६.pdf 12/04/2019 - 17:06
4 वार्षिक प्रगति पुस्तिका - २०७५/७६ ०७५/०७६ प्रकाशन Karnali-Annual-Progress-Book.pdf 12/04/2019 - 10:34
5 वार्षिक विकास कार्यक्रम - २०७६/७७ ०७६/०७७ प्रकाशन, योजना Program-Book-Hisi_0.pdf 12/03/2019 - 17:13
6 उत्पादन तथा उद्यम पर्वर्धन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि उत्पादन तथा उद्यम पर्वर्धन कार्यविधि २०७६.pdf 12/02/2019 - 15:38
7 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविध २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविध २०७६.pdf 12/02/2019 - 15:36
8 वीउ पूँजि तथा घुम्तीकोष कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि वीउ पूँजि तथा घुम्तीकोष कार्यविधि २०७६_0.pdf 12/02/2019 - 15:34
9 चक्लाबन्दी खेतीका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना ०७६/०७७ जानकारी, बोलपत्र चक्लाबन्दी सूचना.pdf 11/24/2019 - 11:56
10 कार्य बिधि; सडक सिंचाई र अन्य ०७६/०७७ कार्यविधि कार्य बिधि; सडक सिंचाई र अन्य.pdf , भेरी फिकेशन फारम.pdf 11/21/2019 - 09:37
11 कृषि वन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि कृषि वन कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:37
12 चक्ला वन्दी खेती प्रोत्साहान का.का. कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि चक्ला वन्दी खेती प्रोत्साहान का.का. कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:35
13 दुग्ध व्यवसाय कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि दुग्ध व्यवसाय कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:34
14 पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:33
15 लक्षित वर्ग अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि लक्षित वर्ग अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:32
16 व्यावसायिक फलफूल तरकारी खाद्यान्न कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि व्यावसायिक फलफूल तरकारी खाद्यान्न कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:30
17 शित भण्डारण, सोलार स्टोर, रष्टीक कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि शित भण्डारण, सोलार स्टोर, रष्टीक कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:27
18 ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा । ०७५/०७६ जानकारी, प्रेस विज्ञप्ती, समाचार 05/29/2019 - 15:24
19 हाईटेक नर्सरी/नर्सरी निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना ०७५/०७६ समाचार छनौट गरिएको सूचना.pdf 04/12/2019 - 16:49
20 व्यावसायिक कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,2075 ०७५/०७६ जानकारी, निर्देशिका, प्रकाशन व्यवसायिक कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 02/18/2019 - 13:13
21 किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम कार्यविधि,2075 ०७५/०७६ जानकारी, निर्देशिका, प्रकाशन किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 02/18/2019 - 13:08
22 पशु संकलन केन्द्र कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रेस विज्ञप्ती पशु संकलन केन्द्र.pdf 02/04/2019 - 15:41
23 पशु बधशाला तथा बधस्थल कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन, प्रेस विज्ञप्ती पशु बधशाला र बधस्थल.pdf 02/04/2019 - 15:37
24 स्थानीय तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रेस विज्ञप्ती स्थानिय तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि २०७५.pdf 02/04/2019 - 15:34
25 हाईटेक नर्सरी कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन, प्रेस विज्ञप्ती Hitech nursery कार्यविधि २०७५.pdf 02/04/2019 - 15:31
26 व्यावसायिक फलफूल प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ ऐन, निर्देशिका, प्रकाशन, प्रेस विज्ञप्ती व्या. फलफुल प्रवर्द्धन .pdf 02/04/2019 - 15:13
27 लागत साझेदारीमा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन, प्रतिवेदन लागत साझेदारी परिमार्जित २०७५।०८।५.pdf 02/04/2019 - 15:07
28 सहकारी नमुना गााँउ कार्यविधि ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन सहकारी नमुना गाउ .pdf 02/04/2019 - 15:03
29 एक वडा एक कृषि/ पशुसेवा प्राविधिकको परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।।। ०७५/०७६ जानकारी, परिपत्र 12/21/2018 - 13:28
30 लागत सहभागितामा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन लागत सहभागितामा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:34
31 कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन कृषि हाट बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:13
32 अर्गानिक मोडेले कृषि कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन अर्गानिक मोडल कृषि .pdf 12/15/2018 - 11:09
33 कृषिजन्य प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन प्रशोधन केन्द्र निर्माण.pdf 12/15/2018 - 11:08
34 ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविध, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन ग्रामिण कृषि सडक निर्माण .pdf 12/15/2018 - 11:07
35 कृषि सिँचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन कृषि सिचाई कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:04
36 कृषि पकेट क्षेत्र सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन कृषि पकेट क्षेत्र सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:01
37 विज्ञप्ति ०७५/०७६ प्रेस विज्ञप्ती 12/13/2018 - 16:26
38 सूची सार्वजनिक गरिएको सूचना ०७५/०७६ जानकारी सूची सार्वजनिक गरिएको08.19.pdf 12/05/2018 - 14:42
39 एक वडा एक कृषि/पशुसेवा प्राविधिक पदको दरखास्त फाराम ०७५/०७६ जानकारी एक वडा एक कृषि प्राविधिकको लागि दरखास्त फाराम.pdf 12/04/2018 - 16:56
40 एक वडा एक कृषि/पशुसेवा प्राविधिक पदको सेवा करार सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ जानकारी एक वडा एक कृषि प्राविधिकको लागि सुचना.pdf 12/04/2018 - 16:52
41 परामर्श सेवाको आशय पत्र माग सम्बन्धिको सुचना ०७५/०७६ जानकारी 11/18/2018 - 11:45
42 सेवा करारमा सिभिल ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियर आवश्यकता सम्बन्धीको सुचना ०७५/०७६ जानकारी 11/18/2018 - 11:34
43 भाद्र महिनामा भएको खर्चको फाँटवारी ०७५/०७६ जानकारी भाद्र महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf 09/17/2018 - 17:00
44 बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम ०७५/०७६ योजना कार्यक्रम ०७५.७६.pdf 08/28/2018 - 15:17
45 अा.व. २०७४/०७५ को प्रगति विवरण ०७४/०७५ प्रतिवेदन 074.75 प्रगती.pdf 08/21/2018 - 15:10
46 सुचना ०७५/०७६ जानकारी 07/27/2018 - 15:24
47 सुचना ०७४/०७५ जानकारी 07/19/2018 - 13:37
48 मन्त्रालयकाे एेन ०७४/०७५ ऐन 07/02/2018 - 12:22
49 मन्त्रालय बाट पारित ऐन ०७५/०७६ ऐन Temporary File.pdf 07/02/2018 - 12:15