निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
व्याज अनुदान कार्यक्रम संचालनको लागि मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक विच भएको सम्झौता पत्र ०७७/०७८ सम्झौता पत्र.pdf 11/10/2020 - 13:47
व्यावसायिक कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,2075 ०७५/०७६ व्यवसायिक कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 02/18/2019 - 13:13
किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम कार्यविधि,2075 ०७५/०७६ किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 02/18/2019 - 13:08
पशु संकलन केन्द्र कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ पशु संकलन केन्द्र.pdf 02/04/2019 - 15:41
पशु बधशाला तथा बधस्थल कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ पशु बधशाला र बधस्थल.pdf 02/04/2019 - 15:37
स्थानीय तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ स्थानिय तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि २०७५.pdf 02/04/2019 - 15:34
हाईटेक नर्सरी कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ Hitech nursery कार्यविधि २०७५.pdf 02/04/2019 - 15:31
व्यावसायिक फलफूल प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ व्या. फलफुल प्रवर्द्धन .pdf 02/04/2019 - 15:13
लागत साझेदारीमा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ०७५/०७६ लागत साझेदारी परिमार्जित २०७५।०८।५.pdf 02/04/2019 - 15:07
सहकारी नमुना गााँउ कार्यविधि ०७५/०७६ सहकारी नमुना गाउ .pdf 02/04/2019 - 15:03
लागत सहभागितामा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ लागत सहभागितामा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:34
कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कृषि हाट बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:13
अर्गानिक मोडेले कृषि कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ अर्गानिक मोडल कृषि .pdf 12/15/2018 - 11:09
कृषिजन्य प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ प्रशोधन केन्द्र निर्माण.pdf 12/15/2018 - 11:08
ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविध, २०७५ ०७५/०७६ ग्रामिण कृषि सडक निर्माण .pdf 12/15/2018 - 11:07
कृषि सिँचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कृषि सिचाई कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:04
कृषि पकेट क्षेत्र सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कृषि पकेट क्षेत्र सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:01