आयआर्जन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वीउ पूँजी उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७७