Minister

बिमला के.सि.

माननीय मन्‍‍त्री bimala2035@gmail.com

Secretary

शिवनारायण चौधरी

सचिव shivnchaudhary21@gmail.com

फेसबुक अपडेट - कर्णाली

नक्सा तथा तथ्यांकीय विवरण

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 लागत साझेदारीमा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५
2 months 1 week ago
निर्देशिका, प्रकाशन, प्रतिवेदन
2 सहकारी नमुना गााँउ कार्यविधि
2 months 1 week ago
निर्देशिका, प्रकाशन
3 लागत सहभागितामा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
3 months ago
निर्देशिका, प्रकाशन
4 कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
3 months ago
निर्देशिका, प्रकाशन
5 अर्गानिक मोडेले कृषि कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५
3 months ago
निर्देशिका, प्रकाशन
6 कृषिजन्य प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५
3 months ago
निर्देशिका, प्रकाशन
7 ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविध, २०७५
3 months ago
निर्देशिका, प्रकाशन
8 कृषि सिँचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७५
3 months ago
निर्देशिका, प्रकाशन
9 कृषि पकेट क्षेत्र सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५
3 months ago
निर्देशिका, प्रकाशन
10 बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम
7 months ago
योजना
11 अा.व. २०७४/०७५ को प्रगति विवरण
7 months 3 weeks ago
प्रतिवेदन